Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, celoročnou formou pobytu.

 

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím, celoročnou formou pobytu.Sociálne služby sa poskytujú do dovŕšenia dôchodkového veku, ak fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo je táto osoba nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Fotogaléria