Etický kódex zamestnancov

Etický kódex stanovuje zásady správania všetkých zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb AMBRA. Obsahuje súhrn najdôležitejších morálnych noriem a princípov. Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto kódexom. Etický kódex je jedným zo základných dokumentov Zariadenia sociálnych služieb AMBRA a je súčasťou pracovného poriadku.