Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, celoročnou formou pobytu.

V zariadení pre seniorov sa 

  • a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
  • b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
  • c) zabezpečuje záujmová činnosť,
  • d) zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť.

Kapacita zariadenia pre službu Zariadenie pre seniorov je 82 miest.