Postup prijatia do ZSS AMBRA

Prijímanie občanov do Zariadenia sociálnych služieb AMBRA prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA poskytuje dva druhy sociálnych služieb: Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb.

Sociálna služba – Zariadenie pre seniorov – je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu, obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Mesto alebo obec vydá „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami doručí žiadateľ do vybraného zariadenia sociálnych služieb, ktoré žiadosť zaeviduje do poradovníka čakateľov a v prípade uvoľnenia vhodného miesta v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, je žiadateľ predvolaný k nástupu.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v Domove sociálnych služieb,  je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na túto službu Banskobystrický samosprávny kraj. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na webovej stránke www.bbsk.sk, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na odbore sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 v Banskej Bystrici. Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na odbor sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod. Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.  Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“„Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami doručí žiadateľ do vybraného zariadenia sociálnych služieb, ktoré žiadosť zaeviduje do poradovníka čakateľov a v prípade uvoľnenia vhodného miesta v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, je žiadateľ predvolaný k nástupu.

Zoznam zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk.

K nástupu do Zariadenia sociálnych služieb AMBRA je potrebné predložiť nasledovné doklady: 

 1. Platný občiansky preukaz.
 2. Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.
 3. Preukaz ŤZP (ak ste jeho držiteľom).
 4. Zdravotnú dokumentáciu.
 5. Zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch.
 6. Lieky na 1 mesiac.
 7. Potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa nie staršie ako 3 dni (tlačivo sa nachádza v sekcii „Tlačivá na stiahnutie“).
 8. V prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili Vašim zastupovaním inú osobu, je potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc).
 9. V prípade, že ste zbavený spôsobilosti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prosíme predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka.
 10. Aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci Váš príjem.
 11. Potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom).
 12. Vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (tlačivo sa nachádza v sekcii „Tlačivá na stiahnutie“).

Zároveň pred príchodom do zariadenia oznámte na príslušnom poštovom úrade zmenu vašej adresy.

 

Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:

 1. Osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom.
 2. Hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad a pod.).
 3. Zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety a pod.).
 4. Drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, taniere, dózu na potraviny a pod.).
 5. Obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet a pod.).