História

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA

v Lučenci prešlo od roku 1990, kedy bolo dané do užívania, mnohými zmenami. Pod názvom Domov penzión pre dôchodcov bol zriadený 01. januára 1990 Okresným úradom v Lučenci ako rozpočtová organizácia, s kapacitou 100 lôžok, s vymedzeným predmetom činnosti, a to starostlivosťou o starých občanov, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku a ktorých zdravotný stav bol taký, že zatiaľ nepotrebovali komplexnú  starostlivosť za predpokladu, že im budú poskytované služby, ktoré budú nutné vzhľadom na ich vek a zdravotný stav.

Od 01.09.1994 bol poverený komplexnou rozhodovacou činnosťou, t.j. kompletizáciou žiadostí občanov, rozhodovaním o prijatí do zariadenia, o ukončení pobytu v ňom, o úhrade nákladov za pobyt v zariadení a vykonávaním sociálneho prieskumu u žiadateľov o umiestnenie. S účinnosťou od júla 1996, kedy boli zriadené krajské úrady, Domov penzión pre dôchodcov v Lučenci novou zriaďovacou listinou prešiel pod správu Krajského úradu v Banskej Bystrici. S postupným zhoršovaním zdravotného stavu našich prijímateľov sociálnych služieb dochádzalo k nasledovným zmenám:

  • Dňa 01.01.1999 – doplnok k zriaďovacej listine zmenil Domov penzión pre dôchodcov na Domov dôchodcov a Domov penzión pre dôchodcov.
  • Dňa 15.07.2001 – transformácia na Domov dôchodcov.
  • Dňa 01.11.2001 – transformácia na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb AMBRA. Dňa 01.07.2002 došlo k zmene zriaďovateľa, stal sa ním Banskobystrický samosprávny kraj. Dňa 01.05.2011 – zlúčenie zariadenia s Domovom sociálnych služieb LIBERTAS – stredisko DDaDSS AMBRA.
  • Ku dňu 31.12.2019 rozpočtová organizácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS – stredisko DD a DSS AMBRA v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja zaniká.


Dňa 01.01.2020 bola zriadená rozpočtová organizácia s názvom Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III č. 2938/52, 984 03 Lučenec. Nástupnícka organizácia prebrala majetok, záväzky a pohľadávky zaniknutej rozpočtovej organizácie týkajúce sa strediska DD a DSS AMBRA a tiež všetky zmluvné vzťahy uzatvorené s prijímateľmi sociálnych služieb uvedeného strediska. Zariadenie sociálnych služieb AMBRA poskytuje služby:  Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb.

Všetky služby pre prijímateľov sociálnych služieb poskytujeme naďalej v pôvodných priestoroch pre 107 prijímateľov sociálnych služieb, z toho je 82 miest určených pre občanov seniorov a 25 miest pre zdravotne postihnutých občanov s duševnými poruchami a s telesným postihnutím. Naše zariadenie pozostáva z dvoch štvorposchodových budov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Poloha zariadenia umožňuje rýchlu dostupnosť autobusovou dopravou do centra mesta alebo k službám v blízkosti zariadenia.