Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne alebo poštou na adresu:

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA            

Rúbanisko III č. 2938/52

984 03  Lučenec

Telefonicky:  0911 066 133, 047 / 43 319 83

Elektronickou poštou:  riaditel@zssambra.sk

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA si stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

SADZOBNÍK ÚHRAD NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

  1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

Kopírovanie alebo tlač z počítačovej tlačiarne (čiernobiele) – cena za 1 stranu:
Formát A4 jednostranne – 0,08 eur
Formát A4 obojstranne – 0,16 eur
Formát A3 jednostranne – 0,15 eur
Formát A3 obojstranne – 0,30 eur
Technický nosič dát – cena za 1 ks:
CD-R s obalom – 1,45 eur
Ostatné poplatky:

Obálka formát C6, C5 – 0,04 eur

Obálka formát B4 – 0,08 eur

Obálka formát B6 samoprep. doporučene – 0,10 eur
Obálka na CD (kartón) – 0,17 eur

Obálka na CD (bublinková) – 0,25 eur
Poštovné:
Podľa aktuálneho cenníka poštových služieb Slovenskej pošty a.s.

Výsledná výška úhrady nákladov podľa bodu 1 tohto sadzobníka sa určí ako súčet príslušných nákladov.

2. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sa poskytujú bezplatne. 

3. Žiadateľovi,  ktorý  je  držiteľom  preukazu  občana  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne. 

4. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií: 

– poštovou poukážkou,   

– bezhotovostným prevodom na účet v banke,   

– v hotovosti do pokladne.