Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím, celoročnou formou pobytu. Sociálne služby sa poskytujú do dovŕšenia dôchodkového veku, ak fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo je táto osoba nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

  • V domove sociálnych služieb sa
  • a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
  • b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť,
  • c) utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí,
  • d) zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť.             
  • Kapacita zariadenia pre službu Domov sociálnych služieb je 25 miest.